Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης

Ένα εργαλείο για παροχή δανείων με εγγυήσεις από το ΠΑΑ 2014 - 2020.

144.41 εκ. €

Αιτήσεις δανείων

23.2 εκ. €

Εγκρίσεις δανείων


Τι είναι το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης;

Το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤΕΑΑ) είναι ένα καινοτόμο χρηματοδοτικό εργαλείο που αναπτύχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014 - 2020, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, για την προώθηση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση μέσω της εγγύησης δανείων σε γεωργούς, κτηνοτρόφους και μεταποιητικές επιχειρήσεις.

Μάθε περισσότερα...
Τι είναι ο Διαχειριστής του ΤΕΑΑ;

Ως Διαχειριστής του Ταμείου έχει οριστεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ).

Μάθε περισσότερα...
Ποιες Τράπεζες συμμετέχουν στο ΤΕΑΑ;

Οι Τράπεζες που συμμετέχουν στο ΤΕΑΑ επιλέγονται βάσει ανοικτών, διαφανών, αναλογικών και χωρίς διακρίσεις διαδικασιών, με σκοπό να συνεισφέρουν πόρους, που συνδυάζονται με τους πόρους του ΠΑΑ 2014 - 2020 και ενδεχομένως με πόρους του ΕΤΣΕ, προκειμένου να αναπτύσσονται αντίστοιχα χαρτοφυλάκια δανείων.

Μάθε περισσότερα...
Ποιοι μπορούν να ωφεληθούν από το ΤΕΑΑ;

Οι ωφελούμενοι από το ΤΕΑΑ αποτελούν τους τελικούς αποδέκτες. Οι τελικοί αποδέκτες διαφέρουν ανάλογα με τη Δράση.

Μάθε περισσότερα...
Πως μπορώ να χρησιμοποιήσω το δάνειο μέσω του ΤΕΑΑ;

Τα δάνεια μέσω του ΤΑΕΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, την παροχή κεφαλαίων εκκίνησης, κεφάλαιων επέκτασης και κεφάλαιων για την ενίσχυση των γενικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης ή την υλοποίηση νέων έργων, τη διείσδυση σε νέες αγορές ή την ανάπτυξης νέων αγαθών/υπηρεσιών από υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Μάθε περισσότερα...
Τι πρέπει να κάνω για να λάβω δάνειο μέσω του ΤΕΑΑ;

Για την υπαγωγή τους στο ΤΑΕΕ οι τελικοί αποδέκτες θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

Μάθε περισσότερα...