Ωφελούμενοι από το ΤΕΑΑ

Οι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι και οι μεταποιητικές επιχειρήσεις μπορούν να ωφεληθούν από το ΤΕΑΑ.


Οι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι και οι μεταποιητικές επιχειρήσεις που λαμβάνουν δάνεια μέσω του ΤΕΑΑ, αποτελούν τους τελικούς αποδέκτες. Για τη Δράση 4.1.4 ωφελούμενοι μπορούν να είναι:
 • Φυσικά πρόσωπα, χαρακτηρισμένα ως επαγγελματίες αγρότες με βάση το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ΥπΑΑΤ, με οικονομικό μέγεθος εκμετάλλευσης (σε όρους τυπικής απόδοσης) μεγαλύτερο ή ίσο των 8.000 ευρώ·
 • Νομικά πρόσωπα, που έχουν ως κύρια δραστηριότητα τη γεωργία, με οικονομικό μέγεθος εκμετάλλευσης (σε όρους τυπικής απόδοσης) μεγαλύτερο ή ίσο των 8.000 ευρώ·
 • Νέοι γεωργοί, ενταγμένοι στο υπομέτρο 6.1 του ΠΑΑ 2014 - 2020·
 • ΚΟΙΝΣΕΠ με κύρια δραστηριότητα τη γεωργία·
 • Συλλογικά σχήματα αγροτών.
Για τη Δράση 4.2.4 ωφελούμενοι μπορούν να είναι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, ανάπτυξη ή/και εμπορία γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν επίσης γεωργικό στους ακόλουθους τομείς:
 • Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (όπως σφαγεία βοοειδών, πτηνοσφαγεία, χοιρινών, αιγοπροβάτων, παραγωγή κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας, μονάδες αλλαντικών, μονάδες επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων)·
 • Γάλα (όπως επεξεργασία γάλακτος, παραγωγή προϊόντων γάλακτος, τυρί, γιαούρτη)·
 • Αυγά (όπως τυποποίηση συσκευασία αυγών)·
 • Διάφορα Ζώα (όπως Μέλι – Σηροτροφία - σαλιγκάρια)·
 • Ζωοτροφές (όπως παραγωγή μιγμάτων ζωοτροφών για οικόσιτα και γουνοφόρα ζώα)·
 • Δημητριακά (όπως παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών)·
 • Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)·
 • Οίνος·
 • Οπωροκηπευτικά·
 • Άνθη (όπως τυποποίηση και εμπορία ανθέων)·
 • Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά·
 • Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό·
 • Ξύδι (πχ παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).
Οι ωφελούμενοι θα πρέπει:
 • να είναι εγκατεστημένοι και να λειτουργούν στην Ελλάδα·
 • να χαρακτηρίζονται ως πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις·
 • να είναι οικονομικά βιώσιμοι, με βάση τα κριτήρια της Τράπεζας από την οποία δανείζονται·
 • να μην έχουν ενταχθεί σε διαδικασία διάσωσης ή αναδιάρθρωσης·
 • να μην έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας (ή άλλη ισοδύναμη διαδικασία) ούτε να πληρούν τα κριτήρια υπαγωγής σε διαδικασία αφερεγγυότητας κατόπιν αιτήσεων των πιστωτών τους·
 • να μην δραστηριοποιούνται ουσιαστικά σε απαγορευμένους τομείς.