Το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης

Ένας καινοτόμος μοχλός ανάπτυξης για τον Ελληνικό αγροδιατροφικό τομέα.


Το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤΕΑΑ) είναι ένα καινοτόμο χρηματοδοτικό εργαλείο που αναπτύχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014 - 2020, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, για την προώθηση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση μέσω της εγγύησης δανείων σε γεωργούς, κτηνοτρόφους και μεταποιητικές επιχειρήσεις.

Ο αγροδιατροφικός τομέας είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την Ελληνική οικονομία αλλά οι επενδύσεις που απαιτούνται για να αναπτυχθεί περισσότερο δεν βρίσκουν επαρκή χρηματοδότηση. Προκειμένου να μειωθεί αυτό το χρηματοδοτικό κενό, οι πόροι του ΠΑΑ 2014 - 2020 χρησιμοποιούνται για να καλυφθεί σημαντικό μέρος του ρίσκου που αποτρέπει τις Τράπεζες από το να χρηματοδοτήσουν περισσότερο τον τομέα. Το ΠΑΑ 2014 – 2020 συμμετέχει στο ΤΕΑΑ με πόρους ύψους 80 εκ. ευρώ, με σκοπό την παροχή εγγυήσεων στις Τράπεζες. Συγκεκριμένα όπως φαίνεται και στο διάγραμμα, το ΠΑΑ εγγυάται το 80% κάθε δανείου, που χορηγείται μέσω του ΤΕΑΑ και μέχρι ένα ποσοστό του συνολικού χαρτοφυλακίου κάθε Τράπεζας, το οποίο καθορίζεται στη συμφωνία μεταξύ της Τράπεζας και του Διαχειριστή του Ταμείου και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 35%. Με τον τρόπο αυτό, αναμένεται να χορηγηθούν δάνεια σε γεωργούς, κτηνοτρόφους και μεταποιητικές επιχειρήσεις που μπορεί να φτάσουν μέχρι και τα 480 εκ. ευρώ.

"Ένα χρηματοδοτικό εργαλείο για τους γεωργούς, τους κτηνοτρόφους και τις μεταποιητικές επιχειρήσεις"

...

Από τεχνικής άποψης, το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤΕΑΑ) είναι ένα Ταμείο Χαρτοφυλακίου. Αυτό σημαίνει ότι αποτελείται από επιμέρους συμφωνίες, μία για κάθε συμμετέχουσα Τράπεζα, οι οποίες έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά αναφορικά με:

  • τη συμμετοχή ή όχι του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)·
  • το συντελεστή μόχλευσης, δηλαδή το μέγεθος που προκύπτει διαιρώντας το συνολικό ποσό του χαρτοφυλακίου δανείων κάθε Τράπεζας με την αντίστοιχη συμμετοχή του ΠΑΑ 2014 - 2020·
  • τους δανειακούς όρους.
Το Ταμείο εφαρμόζεται μέσω δύο ειδικών δράσεων του ΠΑΑ 2014 – 2020:
  • τη Δράση 4.1.4 που αφορά επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και
  • τη Δράση 4.2.4 που αφορά επενδύσεις σε μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν επίσης γεωργικό.