Οι Τράπεζες που συμμετέχουν στο ΤΕΑΑ

Η πλειοψηφία των Ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων συμμετέχει στο ΤΕΑΑ.


Οι Τράπεζες που συμμετέχουν επιλέγονται βάσει ανοικτών, διαφανών, αναλογικών και χωρίς διακρίσεις διαδικασιών, με την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων με σκοπό να συνεισφέρουν πόρους, που συνδυάζονται με τους πόρους του ΠΑΑ 2014 - 2020 και ενδεχομένως με πόρους του ΕΤΣΕ, προκειμένου να αναπτύσσονται αντίστοιχα χαρτοφυλάκια δανείων. Στο ΤΕΑΑ συμμετέχουν οι παρακάτω Τράπεζες (με τη σειρά που υπογράφηκαν οι σχετικές συμφωνίες): Οι Τράπεζες συνάπτουν συμφωνίες με το Διαχειριστή του Ταμείου στις οποίες αποτυπώνονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους και κυρίως ο τρόπος με τον οποίο μεταβιβάζουν τα οφέλη από τη συμμετοχή τους στο ΤΑΕΕ στους τελικούς αποδέκτες, δηλαδή μειωμένες απαιτήσεις εξασφαλίσεων, μειωμένα επιτόκια και μειωμένα κόστη συναλλαγής. Επίσης, στις εν λόγω συμφωνίες αποτυπώνεται το ύψος της συμμετοχής του ΠΑΑ 2014 – 2020 και η συνεισφορά της Τράπεζας για τη διαμόρφωση των διαθέσιμων πόρων του χαρτοφυλακείου δανείων.

Επιλέξτε την Τράπεζα και το προϊόν που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας