Διαχειριστής του Ταμείου

Διαχείριση των διαδικασιών και των πόρων με την εμπειρία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.


Διαχειριστής του Ταμείου έχει οριστεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ). Στις αρμοδιότητες του Διαχειριστή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

  • η επιλογή των Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών που θα υλοποιήσουν το Ταμείο·
  • η παρακολούθηση της υλοποίησης και ιδιαίτερα των δανείων που συμπεριλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο κάθε Ενδιάμεσου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού·
  • η καταβολή της εγγύησης στους Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς σε περίπτωση μη εξυπηρετούμενων δανείων·
  • η παροχή αναφορών προς την ΕΥΔ ΠΑΑ σχετικά με την πορεία υλοποίησης του Ταμείου.
...