Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας

Ένα εργαλείο για παροχή δανείων με τη στήριξη του ΠΑΑ 2014 - 2020.

0 εκ. €

Αιτήσεις δανείων

0 εκ. €

Εγκρίσεις δανείων


Τι είναι το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας;

Το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας (ΤαΜιΔΑΕ) είναι ένα καινοτόμο χρηματοδοτικό εργαλείο που αναπτύχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014 - 2020, σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, για την προώθηση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση μέσω της παροχής μικρών δανείων σε γεωργούς, κτηνοτρόφους και μεταποιητικές επιχειρήσεις.

Μάθε περισσότερα...
Τι είναι ο Διαχειριστής του ΤαΜιΔΑΕ;

Ως Διαχειριστής του Ταμείου έχει οριστεί η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ).

Μάθε περισσότερα...
Ποιες Τράπεζες συμμετέχουν στο ΤαΜιΔΑΕ;

Οι Τράπεζες που συμμετέχουν στο ΤαΜιΔΑΕ επιλέγονται βάσει ανοικτών, διαφανών, αναλογικών και χωρίς διακρίσεις διαδικασιών, με σκοπό να συνεισφέρουν πόρους, που συνδυάζονται με τους πόρους του ΠΑΑ 2014 - 2020, προκειμένου να αναπτύσσονται αντίστοιχα χαρτοφυλάκια δανείων.

Μάθε περισσότερα...
Ποιοι μπορούν να ωφεληθούν από το ΤαΜιΔΑΕ;

Οι ωφελούμενοι από το ΤαΜιΔΑΕ αποτελούν τους τελικούς αποδέκτες. Οι τελικοί αποδέκτες διαφέρουν ανάλογα με τη Δράση.

Μάθε περισσότερα...
Πως μπορώ να χρησιμοποιήσω το δάνειο μέσω του ΤαΜιΔΑΕ;

Τα δάνεια μέσω του ΤαΜιΔΑΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, την παροχή κεφαλαίων εκκίνησης, κεφάλαιων επέκτασης και κεφάλαιων για την ενίσχυση των γενικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης ή την υλοποίηση νέων έργων, τη διείσδυση σε νέες αγορές ή την ανάπτυξης νέων αγαθών/υπηρεσιών από υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Μάθε περισσότερα...
Τι πρέπει να κάνω για να λάβω δάνειο μέσω του ΤαΜιΔΑΕ;

Για την υπαγωγή τους στο ΤαΜιΔΑΕ οι τελικοί αποδέκτες θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

Μάθε περισσότερα...