Το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας

Ένας καινοτόμος μοχλός ανάπτυξης για τον Ελληνικό αγροδιατροφικό τομέα.


Το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας (ΤαΜιΔΑΕ) είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που αναπτύχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΣΣ ΚΑΠ, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, για την προώθηση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση μέσω της συμμετοχής του Ταμείου σε δάνεια προς γεωργούς, κτηνοτρόφους και μεταποιητικές επιχειρήσεις.

Ο αγροδιατροφικός τομέας είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την Ελληνική οικονομία αλλά οι επενδύσεις που απαιτούνται για να αναπτυχθεί περισσότερο δεν βρίσκουν επαρκή χρηματοδότηση. Προκειμένου να μειωθεί αυτό το χρηματοδοτικό κενό, οι πόροι του ΠΑΑ 2014 - 2020 χρησιμοποιούνται για να καλυφθεί σημαντικό μέρος του ρίσκου που αποτρέπει τις Τράπεζες από το να χρηματοδοτήσουν περισσότερο τον τομέα. Το ΠΑΑ 2014 – 2022 συμμετέχει στο ΤαΜιΔΑΕ με πόρους ύψους 21,5 εκ. ευρώ, με σκοπό την συμμετοχή του Ταμείου σε δάνεια που θα παρέχουν οι Τράπεζες. γγυήσεων στις Τράπεζες. Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και στο διάγραμμα, το ΠΑΑ συμμετέχει άτοκα σε κάθε δάνειο που χορηγείται μέσω του ΤαΜιΔΑΕ σε ποσοστό 50% και για το υπόλοιπο 50% προσφέρει επιδότηση επιτοκίου για τα πρώτα δύο έτη αποπληρωμής του δανείου, ενώ παρέχει προαιρετικά και στήριξη για συμβουλευτική υποστήριξη. Με τον τρόπο αυτό, αναμένεται να χορηγηθούν δάνεια σε γεωργούς, κτηνοτρόφους και μεταποιητικές επιχειρήσεις που μπορεί να ανέλθουν κατ’ εκτίμηση μέχρι και 37,5 εκ. ευρώ.

"Ένα χρηματοδοτικό εργαλείο για τους γεωργούς, τους κτηνοτρόφους και τις μεταποιητικές επιχειρήσεις"

...

Από τεχνικής άποψης, το ΤαΜιΔΑΕ είναι ένα Ταμείο Χαρτοφυλακίου. Αυτό σημαίνει ότι αποτελείται από επιμέρους συμφωνίες, μία για κάθε συμμετέχουσα Τράπεζα, οι οποίες έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά αναφορικά με τους δανειακούς όρους.

Το Ταμείο εφαρμόζεται μέσω δύο ειδικών δράσεων του ΠΑΑ 2014 – 2020:
  • τη Δράση 4.1.4 που αφορά επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και
  • τη Δράση 4.2.4 που αφορά επενδύσεις σε μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν επίσης γεωργικό.