Οι Τράπεζες που συμμετέχουν στο ΤαΜιΔΑΕ

Η πλειοψηφία των Ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων συμμετέχει στο ΤαΜιΔΑΕ.


Οι Τράπεζες που συμμετέχουν επιλέγονται βάσει ανοικτών, διαφανών, αναλογικών και χωρίς διακρίσεις διαδικασιών, με την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων με σκοπό να συνεισφέρουν πόρους, που συνδυάζονται με τους πόρους του ΠΑΑ 2014 - 2022, προκειμένου να αναπτύσσονται αντίστοιχα χαρτοφυλάκια δανείων. Στο ΤαΜιΔΑΕ συμμετέχουν οι παρακάτω Τράπεζες: Οι Τράπεζες συνάπτουν συμφωνίες με τον Διαχειριστή του Ταμείου στις οποίες αποτυπώνονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους και κυρίως ο τρόπος με τον οποίο μεταβιβάζουν τα οφέλη από τη συμμετοχή τους στο ΤαΜιΔΑΕ στους τελικούς αποδέκτες, δηλαδή μειωμένες απαιτήσεις εξασφαλίσεων, μειωμένα επιτόκια και μειωμένα κόστη συναλλαγής. Επίσης, στις εν λόγω συμφωνίες αποτυπώνεται το ύψος της συμμετοχής του ΠΑΑ 2014 – 2022 και η συνεισφορά της Τράπεζας για τη διαμόρφωση των διαθέσιμων πόρων του χαρτοφυλακείου δανείων.

Επιλέξτε την Τράπεζα και το προϊόν που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας