Ανώτατα ποσοστά στήριξης

Τα ανώτατα ποσοστά επιχορήγησης με βάση το Παράρτημα ΙΙ του Καν(ΕΕ) 1305/2013.


Ανώτατα ποσοστά στήριξης για τη Δράση 4.1.4

Μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Κρήτη Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία Αττική
Ο οφελούμενος: α) δεν έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας, διαθέτει επαρκή επαγγελματικά προσόντα και ικανότητες και εγκαθίσταται για πρώτη φορά σε γεωργική εκμετάλλευση ως υπεύθυνος της εκμετάλλευσης αυτής ή β) έχει ενταχθεί ως δικαιούχος μέτρων Νέων Γεωργών (ΠΑΑ), την τελευταία πενταετία. 90% 70% 70% 60% 60%
Η έδρα του οφελούμενου είναι σε ορεινή περιοχή. 90% 70% 70% 60% 60%
Η έδρα του οφελούμενου είναι σε περιοχή με φυσικούς περιορισμούς ή σε περιοχή με ειδικά μειονεκτήματα. 90% 70% 70% 60% 60%
Ο οφελούμενος δεν εμπίπτει σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες. 75% 50% 50% 40% 40%
Ο οφελούμενος είναι συλλογικό σχήμα και υλοποιεί συλλογική επένδυση 90% 70% 70% 60% 60%

Ανώτατα ποσοστά στήριξης για τη Δράση 4.2.4

Μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Κρήτη Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, Αττική
Πράξεις που συνδέονται με συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών. 90% 70% 60%
Όλες οι άλλες περιπτώσεις. 75% 50% 40%