Στρατηγικές και τρόποι χρήσης των δανείων μέσω του ΤαΜιΔΑΕ

Όλες οι επιλογές για να αποκομίσετε τα μέγιστα οφέλη από το ΤαΜιΔΑΕ.


Οι τελικοί αποδέκτες (ωφελούμενοι) του ΤαΜιΔΑΕ μπορούν να λάβουν δάνεια ύψους από 3.000 ευρώ μέχρι strong>5.000.000 ευρώ με διάρκεια αποπληρωμής από 2 έως 5 έτη . Τα δάνεια μέσω του ΤαΜιΔΑΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για:
 • την υλοποίηση επενδύσεων τόσο σε υλικά όσο και σε άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου:
  • του ΦΠΑ επί των επιλέξιμων δαπανών,
  • της απόκτησης μεταχειρισμένου εξοπλισμού, εφόσον αυτή τεκμηριώνεται στο επιχειρηματικό σχέδιο με όρους αξίας, ηλικίας και επιδιωκόμενης χρήσης,
  • της απόκτησης ζωικού κεφαλαίου ή/και φυτικού κεφαλαίου ετήσιας και πολυετούς φύτευσης,
  • της αγοράς γης, εφόσον η δαπάνη δεν υπερβαίνει το 10% της συνολικής επένδυσης ·
 • κεφάλαια κίνησης τα οποία θα πρέπει να συνδυάζονται με δάνεια για επενδύσεις με συνολικό ύψος (κεφαλαίου κίνησης και δανείυο για επενδύσεις) έως 25.000 ευρώ·
 • γενικές δαπάνες που συνδέονται με τις επιλέξιμες επενδύσεις, όπως αρχιτέκτονας, μηχανικός και τέλη διαβούλευσης, τέλη που σχετίζονται με συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των μελετών σκοπιμότητας.

Iσχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί:

 • η ίδρυση νέων σφαγείων (εκτός πτηνοσφαγίων) χρηματοδοτείται μόνο σε νησιωτικές περιοχές και εφόσον η δυναμικότητά τους δεν υπερβαίνει τους 400 τόνους κρέατος·
 • η ίδρυση πτηνοσφαγίων χρηματοδοτείται μόνο σε νησιωτικές περιοχές και ορεινές περιοχές·
 • οι επενδύσεις παραγωγής ενέργειας χρηματοδοτούνται μόνο εφόσον η δυναμικότητά τους δεν υπερβαίνει τις ανάγκες της επιχείρησης ή της εκμετάλλευσης·
 • δαπάνες μεταφοράς των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας σε επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται υπό την προϋπόθεση ότι η μεταφορά αυτή πραγματοποιείται μεταξύ ανεξάρτητων επενδυτών·
 • το δάνειο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πληρωμή δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, εκτός των γενικών δαπανών, οι οποίες μπορεί να έχουν πραγματοποιηθεί και προγενέστερα·
 • το δάνειο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πραγματοποίηση επενδύσεων εκτός Ελλάδας ή για επενδύσεις που έχουν ολοκληρωθεί ή υλοποιηθεί πλήρως κατά την ημερομηνία έγκρισης του δανείου από την Τράπεζα·
 • το δάνειο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναδιάρθρωση ή την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανείου·
 • το δάνειο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προχρηματοδότηση επιχορήγησης.

Ακολουθήστε τον παρακάτω οδηγό για να δείτε ενδεικτικές χρήσεις του δανείου

Ενδεικτικό είδος δανείου
Δάνειο μόνο για επενδύσεις, οι οποίες δεν συνδυάζονται με επιχορήγηση.

Η επιλογή αυτή εφαρμόζεται σε τελικούς αποδέκτες που είτε δεν είναι δικαιούχοι σχεδίου βελτίωσης ή επένδυσης σε μεταποίηση είτε χρησιμοποιούν το δάνειο για επενδύσεις που δεν είναι επιλέξιμες ή δεν έχουν συμπεριληφθεί στην επιχορηγούμενη επένδυση.

Ενδεικτικό είδος δανείου
Δάνειο μόνο για κάλυψη ιδιωτικής συμμετοχής σε επιχορηγούμενη επένδυση

Η επιλογή αυτή εφαρμόζεται σε τελικούς αποδέκτες που είναι δικαιούχοι σχεδίου βελτίωσης ή επένδυσης σε μεταποίηση (υπομέτρα 4.2 ή 19.2). Στις περιπτώσεις αυτές το δάνειο χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση της ιδιωτικής συμμετοχής.

Ενδεικτικό είδος δανείου
Δάνειο για κεφάλαιο κίνησης και επενδύσεις που δεν συνδυάζονται με επιχορήγηση

Η επιλογή αυτή εφαρμόζεται σε τελικούς αποδέκτες που είτε δεν είναι δικαιούχοι σχεδίου βελτίωσης ή επένδυσης σε μεταποίηση είτε χρησιμοποιούν το δάνειο για επενδύσεις που δεν είναι επιλέξιμες ή δεν έχουν συμπεριληφθεί στην επιχορηγούμενη επένδυση και, παράλληλα, χρειάζονται και χρηματοδότηση για κεφάλαιο κίνησης.

Ενδεικτικό είδος δανείου
Δάνειο για κεφάλαιο κίνησης και κάλυψη ιδιωτικής συμμετοχής σε επιχορηγούμενη επένδυση

Η επιλογή αυτή εφαρμόζεται σε τελικούς αποδέκτες που είναι δικαιούχοι σχεδίου βελτίωσης ή επένδυσης σε μεταποίηση (υπομέτρα 4.2 ή 19.2). Στις περιπτώσεις αυτές το δάνειο χρησιμοποιείται τόσο για τη χρηματοδότηση της ιδιωτικής συμμετοχής όσο και για κεφάλαιο κίνησης.

Ενδεικτικό είδος δανείου
Δάνειο για κεφάλαιο κίνησης, επενδύσεις που δεν συνδυάζονται με επιχορήγηση και κάλυψη ιδιωτικής συμμετοχής σε επιχορηγούμενη επένδυση

Η επιλογή αυτή εφαρμόζεται σε τελικούς αποδέκτες που είναι δικαιούχοι σχεδίου βελτίωσης ή επένδυσης σε μεταποίηση (υπομέτρα 4.2 ή 19.2). Στις περιπτώσεις αυτές το δάνειο χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση της ιδιωτικής συμμετοχής, για τη χρηματοδότησης επενδύσεων που δεν είναι επιλέξιμες ή δεν έχουν συμπεριληφθεί στην επιχορηγούμενη επένδυση αλλά και για την κάλυψη των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης.

Ενδεικτικό είδος δανείου
Δάνειο για επενδύσεις που δεν συνδυάζονται με επιχορήγηση και κάλυψη ιδιωτικής συμμετοχής σε επιχορηγούμενη επένδυση

Η επιλογή αυτή εφαρμόζεται σε τελικούς αποδέκτες που είναι δικαιούχοι σχεδίου βελτίωσης ή επένδυσης σε μεταποίηση (υπομέτρα 4.2 ή 19.2). Στις περιπτώσεις αυτές το δάνειο χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση της ιδιωτικής συμμετοχής και για τη χρηματοδότησης επενδύσεων που δεν είναι επιλέξιμες ή δεν έχουν συμπεριληφθεί στην επιχορηγούμενη επένδυση.