Διαχειριστής του Ταμείου

Διαχείριση των διαδικασιών και των πόρων με την εμπειρία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.


Διαχειριστής του Ταμείου έχει οριστεί η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ). Στις αρμοδιότητες του Διαχειριστή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

  • η επιλογή των Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών που θα υλοποιήσουν το Ταμείο·
  • η παρακολούθηση της υλοποίησης και ιδιαίτερα των δανείων που συμπεριλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο κάθε Ενδιάμεσου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού·
  • η καταβολή της συνεισφοράς του Ταμείου, της επιδότησης επιτοκίου και της συμβουλευτικής υποστήριξης στους Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς·
  • η παροχή αναφορών προς την ΕΥΕ ΠΑΑ σχετικά με την πορεία υλοποίησης του Ταμείου.
...