Διαδικασία υπαγωγής στο ΤαΜιΔΑΕ

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να υπαχθείτε στο ΤαΜιΔΑΕ.


Step 1
Βήμα 1:

Καταρτίστε ένα επιχειρηματικό σχεδίο. Αυτό είναι απαραίτητο για τις περιπτώσεις που το δάνειο αφορά σε επενδύσεις που δεν συνδυάζονται με επιχορήγηση ή περιλαμβάνει χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης.

Step 2
Βήμα 2:

Εάν το επιθυμείτε, ερευνήστε την αγορά ώστε να εντοπίσετε την Τράπεζα που προσφέρει τους δανειακούς όρους που ταιριάζουν καλύτερα στο πρoφίλ σας.

Step 3
Βήμα 3:

Υποβάλετε αίτηση στην πλατφόρμα KYC στην ιστοσελίδα της ΕΑΤ και στη συνέχεια κάποια/ες ή όλες οι συνεργαζόμενες Τράπεζες θα υποβάλουν την προσφορά τους για παροχή δανείου. Επιλέγετε την προσφορά της Τράπεζας που προσφέρει τους δανειακούς όρους που ταιριάζουν καλύτερα στο προφίλ σας, η οποία συνοδεύεται από έναν 11ψήφιο κωδικό. Στη συνέχεια υποβάλετε αίτηση για υπαγωγή στο ΤαΜιΔΑΕ προς την Τράπεζα της επιλογής σας, ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων. Κατά την υποβολή της αίτησης θα σας ζητηθεί ο 11ψήφιος κωδικός από την πλατφόρμα KYC που αναφέρεται παραπάνω.

Step 4
Βήμα 4:

Μετά από συνεννόηση με την Τράπεζα της επιλογής σας, προσκομίστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα σας ζητηθούν.


Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Επικοινωνήστε με την ΕΥΕ ΠΑΑ στο τηλέφωνο 210 527 5012 ή με e-mail: idaniilidis@mou.gr, tgisdaki@mou.gr, gpapastamatiou@mou.gr.